Синтероване

Определение за синтероване:

Синтероване е процесът, при който се предизвиква атомна дифузия чрез нагряване. Добавянето на топлинна енергия към материала води до миграция на атомните и/или йонните компоненти на материала. При охлаждане на пренаредената кристална решетка и когато е налице променено разпределение на хетерогенни йонни съставки в рамките на тази решетъчна структура често се наблюдават промени във физичните свойства на материала и те стават по-различни от свойствата му, характерни за неговото ‘зелено´ състояние преди синтероването.

Типичен пример за това е преобразуването на циркониев диоксид чрез две фазови промени - от моноклинна кристална структура при стабилна температура на околната среда в тетрагонална решетъчна структура при около 1000°С и след това в кубична решетъчна структура при около 2370°С.

Често пъти преразпределението на добавки или дребни съставки на хетерогенната смес предизвиква дълбоки промени в топлинните, механичните или електрическите свойства на синтерирания материал.

Newsletter Registration

Exclusive information about events, applications and product innovations!

Sign Up