Храни / Фуражи

Едно от най-честите приложения на пещите е за опепеляване на хранителни и фуражни проби – AAF пещите за опепеляване на Carbolite отстраняват органичния материал от пробата чрез нагряване във въздух. Изпитването обикновено цели да установи общото минерално съдържание или се използва като междинна стъпка при подготовката на проби за последващо охарактеризиране чрез eлементен анализ.

Често крайната цел е да се установи наличието или отсъствието на  частици, които остават в остатъчната пепел. Това може да послужи за потвърждаване нивата на минерали със висока хранителна стойност или за проверка на вредните неорганични замърсители като тежки метали.


Ovens

Chamber Furnaces