Съвременни материали

Много аспекти от ежедневието ни са силно повлияни от научните открития и технологичните постижения в сферата на материалознанието. Сушилните и пещите на Carbolite Gero са често използвани в тези начинания. Нанотехнологията е една от високите технологии и тук изследването на въглеродните нанотръби наред с други наноструктури на основата на въглерод е област, в която продуктите на Carbolite Gero намират особено широко приложение. Това съвсем не е единствената област от съвременното материалознание, където точното и надеждно нагряване в пещите и сушилните на Carbolite Gero е от изключително значение. Други примери включват: изследване и производство на синтетични кости на основата на силикат и хидроксиапатит за изработката на протези; керамични сензори за откриване на газ и приложения в сферата на аеронавтиката и управление на двигатели; растеж на кристали и отлагане на химически пари за приложение в повърхностни покрития или нови полупроводникови подложки; материали от борен карбит и силициев карбит за производство на композитни керамични брони и непробиваеми от куршум вложки за бронежилетки; синтероване на стабилизиран с итрий циркониев оксид (или цирконий) за зъбни коронки и мостове; новите перовскити за изследване на електрокерамика и свойствата на свръхпроводници; пенокерамика за ползване в горивни клетки като каталитични матрици или приложения за филтриране; металокерамика и метални керачини композити, в които характерните свойства на металите и керамиката се сливат и се откриват нови материали. Списъкът се обновява ежедневно с нови приложения на технологията на конвенционалните пещи и сушилни, както и със създаването на персонализирани решения.


Ovens

Chamber Furnaces

Tube Furnaces

Vacuum Furnaces

Application Specific Furnaces